Zaproś
Publikuj automatycznie moją aktywność w ramach aplikacji – muzykę, której słucham, muzykę, której zostałem fanem, oraz moje playlisty.
połącz przez facebook. spawdzaj, czego Twoi znajomi słuchają.

Regulamin usługi „Muzyka Tu i Tam” dla użytkowników aktywujących dostęp do ww. usługi począwszy od dnia 25.05.2015 roku włącznie.

§1 Opis usługi

 1. Niniejszy Regulamin usługi „Muzyka Tu i Tam” (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady aktywacji oraz korzystania z usługi „Muzyka Tu i Tam” (zwanej dalej „Usługą”), polegającej na udostępnianiu użytkownikowi końcowemu cyfrowych treści muzycznych. Usługa świadczona jest na następujących zasadach:
 • Usługa ma charakter subskrypcyjny, co oznacza, iż po jej aktywacji dostęp do treści muzycznych jest automatycznie (cyklicznie) odnawiany w miesięcznych okresach (Okres Rozliczeniowy) aż do czasu jej dezaktywacji przez Użytkownika lub zakończenia jej świadczenia przez Orange Polska, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie; Postanowienia §3 ust. 4-5 poniżej, określają inne sytuacje kiedy Okres Subskrypcji nie będzie automatycznie przedłużany na kolejne Okresy Rozliczeniowe.
 • W przypadku Oferty „Muza bez limitu”, pierwsze 30 dni korzystania z Usługi stanowi Okres Promocyjnego Dostępu, za który nie pobiera się opłaty (z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 wskazującego, iż Użytkownik może skorzystać z Okresu Promocyjnego Dostępu tylko raz). Okres ten jest liczony od dnia aktywacji Usługi o czym mowa poniżej. Brak dezaktywacji Usługi w sposób opisany § 2 ust. 11-13, w czasie biegu Okresu Promocyjnego Dostępu, oznacza automatyczne rozpoczęcie Płatnej Subskrypcji, odnawialnej w miesięcznych Okresach Rozliczeniowych zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem szczególnych wymogów względem Użytkowników prepaid lub mix.
 • W przypadku Oferty „Pakiet MP3” aktywacja Usługi oznacza rozpoczęcie Okresu Płatnej Subskrypcji, z pominięciem Okresu Promocyjnego Dostępu. Płatna Subskrypcja odnawialna będzie automatycznie w miesięcznych Okresach Rozliczeniowych zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem szczególnych wymogów względem Użytkowników prepaid lub mix.
 • Okres Promocyjnego Dostępu wraz z Okresem Płatnej Subskrypcji zwany będzie dalej „Okresem Subskrypcji”.
 1. Aktywacja i korzystanie z Usługi możliwe jest za pośrednictwem Serwisu www pod adresem orange.pl (zwanego dalej „Serwisem”), jak również za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Muzyka Tu i Tam” (zwanej dalej „Aplikacją”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (szczegółowe warunki korzystania z Aplikacji zostały opisane w § 2 ust. 14 poniżej) po uprzednim pobraniu ww. Aplikacji na Urządzenie Końcowe.
 2. Dostęp do Utworów oferowanych za pośrednictwem Usługi odbywa się w ramach następujących ofert różniących się zakresem uprawnień Użytkownika (dalej jako „Oferty”):
  a) „Muza bez limitu” - w Okresie Subskrypcji Użytkownik może odtwarzać wszystkie Utwory dostępne w ramach Usługi (minimalna liczba Utworów dostępnych w ramach Usługi to 20.000.000) na dowolnym Urządzeniu Końcowym przy wykorzystaniu odtwarzacza umożliwiającego odsłuchiwanie Utworów w formie streamingu on-line (64-320kb/s)). W ramach korzystania z Oferty „Muza bez limitu” nie jest możliwe pobieranie Utworów i zapisywanie na Urządzeniu Końcowym Użytkownika, oprócz przechowywania odtwarzanych Utworów w Trybie Offline w pamięci podręcznej Urządzenia mobilnego, na którym Użytkownik ma zainstalowaną Aplikację.
  b) „Pakiet MP3” - w Okresie Subskrypcji Użytkownik może pobierać i zapisywać Utwory na dowolnym Urządzeniu Końcowym (minimalna liczba Utworów dostępnych w ramach tej Oferty Usługi to 10.000.000). Użytkownik będzie mógł pobierać i zapisywać do 10 różnych Utworów (w formacie plików MP3) – aktualnie dostępnych w Ofercie „Pakiet MP3” w momencie pobierania - w czasie każdego kolejnego miesiąca Okresu Rozliczeniowego, bez możliwości „przenoszenia” ilości niewykorzystanych Utworów na następny Okres Rozliczeniowy.

Szczegółowe warunki korzystania z Utworów w zakresie praw własności intelektualnej zostały opisane w § 2 ust. 14 poniżej;

Postanowienia niniejszego Regulaminu posługujące się ogólnie określeniem „Usługa” obejmują obie wskazane powyżej Oferty (określają jednolite zasady dla obu Ofert), z tym, że należy je stosować niezależnie do każdej z nich.

 1. Użytkownik może aktywować niezależnie od siebie, w różnym czasie, jedną z Ofert wskazanych w ust. 3 powyżej, lub obie.
 2. Usługę świadczy spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym w wysokości 3 937 072 437,00 zł (wpłaconym w całości), NIP 526-025-09-95, adres e-mail: bok@orange.com, numer kontaktowy: *100 (z telefonów w Mobilnej Sieci Orange) lub numer 510100100 (w Polsce- z telefonu komórkowego w sieci innego operatora niż Orange Polska lub z telefonu stacjonarnego, oraz z zagranicy), zwana dalej „Orange Polska”.

Opłata za połączenia z ww. numerami jest zgodna z obowiązującym danego Użytkownika cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych, odpowiednio, przez Orange Polska w Mobilnej Sieci Orange, lub, innego operatora, z których to usług Użytkownik korzystał będzie w momencie wykonywania ww. połączenia.

 1. Przed aktywowaniem Usługi w sposób opisany w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, określającego zasady uzyskania dostępu i korzystania z Usługi.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Użytkowników, którzy aktywują dostęp do Usługi w sposób opisany w niniejszym Regulaminie począwszy od dnia 1 marca 2015 r. włącznie.
 3. Dla potrzeb Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

Aplikacja” – program komputerowy przygotowany przez kontrahenta Orange Polska oraz udostępniony przez Orange Polska Użytkownikom (na zasadach wskazanych w § 2 ust. 14 poniżej), umożliwiający korzystanie przez Użytkowników z Usługi (w ramach Oferty „Muza bez limitu” albo „Pakiet MP3”) na Urządzeniach Końcowych z systemami operacyjnymi Android, iOS (iOS niedostępny dla Oferty „Pakiet MP3”), Windows Phone,

Mobilna Sieć Orange” - ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, której operatorem jest Orange Polska. W rozumieniu niniejszego Regulaminu „Mobilna Sieć Orange” nie obejmuje przesyłania sygnałów od i do abonentów tzw. wirtualnych operatorów telefonii komórkowej (MVNO), którzy to operatorzy świadczą usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Orange Polska.

„Numer MSISDN” - numer telefonu w Mobilnej Sieci Orange, za pośrednictwem którego lub dla którego Użytkownik aktywował dostęp do Usługi w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik” - abonent Mobilnej Sieci Orange, korzystający z Usługi lub zamierzający korzystać z Usługi;

Użytkownik prepaid” (także jako: „Abonent ofert na kartę”) – osoba, która nie jest stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, korzystająca z usług przedpłaconych, która zawarła z Operatorem (Orange Polska) umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez włączenie się do sieci telekomunikacyjnej. Definicja zgodna z „Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II” - obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (regulamin dostępny na www.orange.pl);

Użytkownik postpaid” – abonent (Orange Polska S.A.) ofert na abonament tj. osoba, która jest strona Umowy w ramach oferty Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II. Definicja zgodna z „Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II” - obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (regulamin dostępny na www.orange.pl);

„Użytkownik mix” – o abonent, który jest strona umowy w ramach oferty Smart Plan Mix II. Przy czym po wyczerpaniu kwoty abonamentu, może dokonać doładowania limitu jednostek taryfowych, tak jak Abonent ofert na kartę. Definicja zgodna z „Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II” - obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (regulamin dostępny na www.orange.pl);

Urządzenie Końcowe” - urządzenie telekomunikacyjne (stacjonarne np. komputer stacjonarny lub laptop albo mobilne np. smartfon, tablet) przeznaczone do współpracy z siecią publiczną, do łączenia bezpośrednio lub pośrednio (tu: telefon komórkowy, smartfony, komputer stacjonarny, laptop);

Utwór” – treść cyfrowa zapisana w jednym pliku dźwiękowym, udostępniana w ramach Usługi w Ofercie Muza bez limitu lub Pakiet MP3 (w formacie pliku *.mp3).

Konsument” - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto” – konto Użytkownika w Usłudze (dotyczy łącznie Ofert „Muza bez limitu” oraz „Pakiet MP3”) tworzone automatycznie po dokonaniu przez niego aktywacji Usługi, na zasadach określonych w § 2 ust. 5 (login i hasło do ww. konta Użytkownik otrzyma w ramach zwrotnej wiadomości SMS, o której mowa w § 2 ust. 7 pkt a) Regulaminu, potwierdzającej aktywację dostępu Użytkownika do Usługi).

„Punkty PAYBACK” – niematerialne nośniki wartości przyznawane Konsumentom - członkom programu PAYBACK w zamian za nabycie towarów lub usług partnerów uczestniczących w programie PAYBACK i podlegające wymianie na nagrody na zasadach określonych w. Warunkach uczestnictwa w programie PAYBACK.. dostępnych na.www2.payback.pl..

„Konto PAYBACK” – zapis stanu liczby Punktów PAYBACK w systemie informatycznym Loyalty Partner Polska sp. z o.o. – operatora programu PAYBACK zebranych przez członka PAYBACK

i przypisany do należącej do niego Karty PAYBACK.

„Karta PAYBACK” – znak legitymacyjny członka PAYBACK z przypisanym do niego unikatowym numerem identyfikacyjnym.

 

§ 2 Warunki aktywacji, korzystania i dezaktywacji Usługi

 

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi w ramach Serwisu (z urządzeń stacjonarnych lub mobilnych) lub Aplikacji, jeśli spełnione są łącznie wszystkie następujące warunki:
  a) Użytkownik jest pełnoletnim abonentem Mobilnej Sieci Orange (jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, którą zawarł z Orange Polska (albo ze spółką „Polska Telefonia Komórkowa-Centertel” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Orange Polska jest następcą prawnym w trybie określonym w art. 494 ustawy z dnia 15 września 2000 r.-Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)), na podstawie której jest posiadaczem aktywnej karty SIM w Mobilnej Sieci Orange, z wyłączeniem abonentów Mobilnej Sieci Orange prowadzących działalność gospodarczą i umożliwiających w ramach tej działalności zbiorowy odbiór treści muzycznych dla grup osób (takich jak puby, hotele, kina, supermarkety itp.), oraz
  b) dla numeru MSISDN, przy użyciu którego Użytkownik korzystał będzie z Usługi, Użytkownik nie ma aktywnej Blokady usług, aktywowanej w oparciu o regulamin dostępny na orange.pl/shops oraz
  c) Użytkownik spełni wymagania techniczne opisane w ust. 2-4 poniżej.
  d) Użytkownik aktywuje Usługę (aktywacja Usługi oznacza rozpoczęcie Okresu Subskrypcji) w sposób opisany w ust. 5 niniejszego paragrafu, za pośrednictwem strony www Serwisu lub Aplikacji oraz
  e) Użytkownik zaloguje się w ramach:
 • Serwisu przy użyciu loginu i hasła, które otrzyma w bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS, potwierdzającej aktywację Usługi, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 pkt b) niniejszego Regulaminu, lub
 • Aplikacji na zasadach określonych w § 2 ust. 7 pkt b) niniejszego Regulaminu.

 

[Techniczne wymagania związane z aktywacją i korzystaniem z Usługi]

 

2. Korzystanie z Usługi w ramach Serwisu za pośrednictwem stacjonarnych Urządzeń Końcowych (w szczególności komputer stacjonarny, laptop) wymaga:
a) dostępu do Internetu-zalecana prędkość co najmniej 320kb/s, przeglądarki Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej) lub przeglądarki Google Chrome (w wersji 14.0 lub nowszej) lub przeglądarki Opera (w wersji 11.1 lub nowszej) lub przeglądarki Mozilla Firefox (w wersji 3.5 lub nowszej) lub przeglądarki Safari (w wersji 3.2.2 lub nowszej) oraz
b) zainstalowania na stacjonarnym urządzeniu końcowym, za pośrednictwem którego Użytkownik korzystał będzie z Usługi w ramach Serwisu, środowiska Flash Player 9.2, oraz
c) korzystania z urządzenia końcowego o minimalnej rozdzielczości ekranu 1130x540 px.


3. Korzystanie z Usługi w ramach Serwisu za pośrednictwem mobilnych Urządzeń Końcowych (w szczególności telefon komórkowy/smartfon, tablet) wymaga:
a) dostępu do Internetu (transmisji danych) -zalecana prędkość co najmniej 320kb/s, przeglądarki Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej) lub przeglądarki Google Chrome (w wersji 14.0 lub nowszej) lub przeglądarki Opera (w wersji 11.1 lub nowszej) lub przeglądarki Mozilla Firefox (w wersji 3.5 lub nowszej) lub przeglądarki Safari (w wersji 3.2.2 lub nowszej) oraz
b) zainstalowania na mobilnym urządzeniu końcowym, za pośrednictwem którego Użytkownik korzystał będzie z Usługi w ramach Serwisu, środowiska Flash Player 9.2, oraz
c) korzystania z urządzenia końcowego o minimalnej rozdzielczości ekranu 1130x540 px.

4. Użytkownik może korzystać z Usługi w ramach Aplikacji, jeśli spełnione są łącznie wszystkie następujące warunki:
a) posiada mobilne Urządzenie Końcowe (np. smartfon, tablet) z systemem operacyjnym, dla którego została opublikowana przez Orange Polska Aplikacja o nazwie Muzyka Tu i Tam, w tym np. urządzenie z systemem operacyjnym Android w wersji 2.3.3 lub wyższej lub z innym systemem wskazanym w zakładce Muzyka Tu i Tam na stronie orange.pl;
b) Użytkownik pobrał Aplikację o nazwie Muzyka Tu i Tam z konta Orange Polska na platformie dystrybucji aplikacji dla systemu operacyjnego, o którym mowa powyżej w ust. 4 lit a) - Google Play lub innej wskazanej w zakładce Muzyka Tu i Tam na stronie www.orange.pl;
c) Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z Usługi poprzez Internet zalecana prędkość połączenia to co najmniej 320 kb/s).

 

[Aktywacja Usługi]

 

 1. Aktywacji Usługi przez Użytkownika identyfikowanego za pośrednictwem numeru MSISDN, można dokonać poprzez stronę www Serwisu lub poprzez Aplikację, według zasad wskazanych poniżej:
  a) aktywacja Usługi poprzez stronę www Serwisu pod adresem orange.pl;

W tym celu w formularzu rejestracyjnym dostępnym na ww. stronie www Użytkownik powinien:

 1. po zapoznaniu się z „Informacjami dla Klienta przed zawarciem umowy” wybrać Ofertę i sposób płatności poprzez kliknięcie w jeden z przycisków:
  • „Muza bez limitu” – Płacę z Orange
  • „Muza bez limitu” – Płacę z Payback
  • „Pakiet MP3” – Płacę z Orange
  • „Pakiet MP3” – Płacę z Payback
 2. podać swój numer MSISDN (numer telefonu) w Mobilnej Sieci Orange a następnie po zaznaczeniu pól w celu udzieleniu zgody na przetwarzanie danych, akceptacji niniejszego Regulaminu (zawierającego także oświadczenie, iż Użytkownik wie, że zamówienie łączy się z obowiązkiem zapłaty – w przypadku pierwszej aktywacji Oferty „Muzya bez limitu” po upływie Okresu Promocyjnego Dostępu), kliknąć w przycisk „Zamów PIN aktywacyjny” lub „Dalej” (kliknięcie ww. przycisku, po uprzednim wpisaniu numeru MSISDN Użytkownika skutkować będzie przesłaniem przez Orange Polska na numer MSISDN Użytkownika wskazany w ww. formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem bezpłatnej wiadomości SMS, PIN-u aktywacyjnego, o którym mowa w pkt 2) poniżej), oraz
 3. po zapoznaniu się z podsumowaniem transakcji wpisać PIN aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika a następnie kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”; zaznaczenie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza zawarcie umowy o świadczenie przez Orange Polska Usługi na rzecz Użytkownika, z tym, że:
 • do aktywacji Usługi dojdzie w terminie do 24h od momentu zaznaczenia przycisku „Zamawiam i płacę”, co zostanie potwierdzone zgodnie z treścią ust. 7 poniżej;
 • koszty połączenia urządzenia końcowego, za pośrednictwem którego Użytkownik korzystał będzie ze strony www Serwisu celem aktywacji Usługi, z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej go z jego dostawcą usług telekomunikacyjnych);
 • odebranie bezpłatnej wiadomości SMS zawierającej PIN aktywacyjny, o którym mowa powyżej, wymaga pozostawania Użytkownika w zasięgu Mobilnej Sieci Orange w momencie odbierania ww. wiadomości SMS. W przypadku Użytkowników korzystających z usługi roamingu międzynarodowego, odebranie wiadomości SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim, możliwe jest także w ramach innej sieci, w której zasięgu Użytkownik pozostaje w momencie korzystania z usługi roamingu międzynarodowego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu;

  b) aktywacja Usługi poprzez Aplikację.

Aby aktywować Usługę w ramach Aplikacji należy wybrać w Aplikacji odpowiedni przycisk („Zamawiam i płacę”). Przed zaznaczeniem przycisku „Zamawiam i płacę” wymagana jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa (zawierającym także oświadczenie, iż Użytkownik wie, że zamówienie łączy się z obowiązkiem zapłaty – w przypadku Oferty „Muza bez limitu” po upływie Okresu Promocyjnego Dostępu) a także wybór jednej z Ofert: „Muza bez limitu” albo „Pakiet mp3”).

Zaznaczenie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza zawarcie umowy o świadczenie przez Orange Polska Usługi na rzecz Użytkownika, z tym, że do aktywacji dojdzie w terminie do 24h od tego momentu, co zostanie potwierdzone zgodnie z treścią ust. 7 poniżej. Warunkiem aktywacji dostępu do Usługi w tym trybie jest korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu Końcowym z kartą SIM w Mobilnej Sieci Orange, której posiadacz jako abonent spełnia wymogi, o których mowa w § 2 ust. 1a.

Aktywacja Usługi poprzez Aplikację wymaga pozostawania Użytkownika w zasięgu Mobilnej Sieci Orange w momencie zaznaczenia przycisku „Zamawiam i płacę” ( jeżeli Użytkownik aktywujący Usługę poprzez Aplikację zainstalowaną w Urządzeniu Końcowym z kartą SIM w Mobilnej Sieci Orange, podłączony jest tym urządzeniem do WiFi, to celem jego identyfikacji Aplikacja wyśle w tle sms pod bezpłatny numer 8080). W przypadku Użytkowników korzystających z usługi roamingu międzynarodowego, aktywacja, możliwa jest także w ramach innej sieci, w której zasięgu Użytkownik pozostaje w momencie korzystania z usługi roamingu międzynarodowego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już Konto w Usłudze, ale nie ma aktualnie wykupionego dostępu do Usługi”, jeśli chce aktywować ten dostęp poprzez stronę Serwisu, wówczas po zalogowaniu się w Serwisie Użytkownik w ramach zakładki „Moja subskrypcja” powinien postępować w sposób opisany w ust. 5 pkt a) i b) powyżej (z zastrzeżeniem, iż numer MSISDN Użytkownika zostanie uzupełniony automatycznie).

 

[Potwierdzenie aktywacji i logowanie do Usługi]

 

 1. Finalizacja procesu aktywacji Usługi i logowanie do Usługi dokonuje się w sposób następujący:
  a) uzyskaniu dostępu do Usługi Użytkownik zostanie poinformowany w terminie wskazanym powyżej tj. do 24h za pośrednictwem bezpłatnej wiadomości SMS, wysłanej przez Orange Polska na numer MSISDN Użytkownika, tj. numeru karty SIM, która znajdowała się w Urządzeniu Końcowym z którego aktywowano Usługę przez Aplikację lub numeru wpisanego przez Użytkownika w Serwisie, na który została dostarczona wiadomość z PIN-em aktywacyjnym.
  b) Z zastrzeżeniem zdania kolejnego (automatyczne logowanie się do Serwisu), po otrzymaniu zwrotnej wiadomości SMS o której mowa powyżej, potwierdzającej aktywację dostępu Użytkownika do Usługi, warunkiem korzystania z Usługi - poprzez Serwis lub Aplikację - jest zalogowanie się Użytkownika do Serwisu lub, odpowiednio, Aplikacji. Aby zalogować się należy wpisać unikatowy login i hasło. Loginem jest numer MSISDN, dla którego Użytkownik aktywował dostęp do Usługi, natomiast hasło znajduje się w wiadomości SMS otrzymanej niezwłocznie po dokonaniu aktywacji Usługi. Użytkownik, który aktywował dostęp do Usługi w sposób określony w § 2 ust. 5 pkt a) tj. poprzez Serwis, po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (po uprzednim potwierdzeniu faktu zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i wpisaniu PINu aktywacyjnego) zostanie automatycznie zalogowany do Serwisu. W przypadku wylogowania się Użytkownika z Serwisu, warunkiem uzyskania dostępu do Usługi w ramach Serwisu będzie ponowne zalogowanie się Użytkownika do Serwisu (w ramach okna logowania dostępnego na stronie www. Serwisu pod adresem orange.pl).
 2. Po aktywacji i uzyskaniu dostępu do Usługi, w sposób opisany w ust. 5-7 niniejszego paragrafu, Użytkownik może korzystać z Usługi w ramach Serwisu za pośrednictwem nieograniczonej liczby Urządzeń Końcowych: stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych (z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w tym § 3). W przypadku korzystania z Usługi za pomocą Aplikacji, Użytkownik może korzystać z Usługi za pomocą Aplikacji zainstalowanych na nieograniczonej ilości urządzeń mobilnych. Użytkownik zalogowany do Serwisu lub Aplikacji na dwóch (lub więcej) urządzeniach jednocześnie, może odtwarzać utwory muzyczne w Usłudze w ramach Oferty „Muza bez limitu” jednocześnie tylko na jednym z ww. urządzeń (odtwarzanie utworów na jednym urządzeniu, uniemożliwi mu jednoczesne odtwarzanie utworów na innym urządzeniu końcowym, w ramach którego zalogował się do tego samego Konta Użytkownika w Usłudze).
 3. Dla jednego numeru MSISDN niemożliwe jest aktywowanie jednocześnie dwóch lub więcej Usług w ramach jednej Oferty „Muza bez limitu” albo „Pakiet MP3”. Natomiast Użytkownik może jednocześnie korzystać z Usługi w ramach Oferty „Muza bez limitu” oraz Oferty „Pakiet MP3”.
 4. Odebranie:
 • wiadomości SMS potwierdzającej aktywację Usługi (tym samym rozpoczęcie Okresu Promocyjnego Dostępu w przypadku Oferty „Muza bez limitu” albo od razu Okresu Płatnej Subskrypcji w przypadku Oferty „Pakiet MP3”), a po upływie Okresu Promocyjnego Dostępu
 • wiadomości SMS potwierdzającej rozpoczęcie (i przedłużenie na kolejny miesiąc) Okresu Płatnej Subskrypcji,

wymaga pozostawania Użytkownika w zasięgu Mobilnej Sieci Orange w momencie odbierania ww. wiadomości SMS. W przypadku Użytkowników korzystających z usługi roamingu międzynarodowego, odbieranie wiadomości SMS, o których mowa w zdaniu poprzednim, możliwe jest także w ramach innej sieci, w której zasięgu Użytkownik pozostaje w momencie korzystania z usługi roamingu międzynarodowego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

 

[Dezaktywacja Usługi]

 

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać dezaktywacji uzyskanego dla danego numeru MSISDN dostępu do Usługi. Jeżeli Użytkownik korzysta w ramach Usługi przypisanej do danego nr MSISDN, jednocześnie z Oferty „Muzyka bez limitu” oraz Oferty „Pakiet MP3”, dezaktywacja jednej z nich nie powoduje automatycznej dezaktywacji drugiej. Jeżeli Użytkownik dezaktywuje Usługę w czasie biegu Okresu Promocyjnego Dostępu (najpóźniej na 48h przed jego zakończeniem), Usługa nie zostanie przedłużona na okres Płatnej Subskrypcji. Jeżeli Usługa zostanie dezaktywowana w czasie biegu Okresu Rozliczeniowego w ramach Płatnej Subskrypcji (najpóźniej na 48h przed jego zakończeniem) dezaktywacja odnosi skutek na koniec tego Okresu Rozliczeniowego i nie zostanie przedłużona na następne Okresy Rozliczeniowe. Użytkownik będzie miał możliwość korzystania z Usługi do końca danego Okresu Rozliczeniowego, w trakcie którego dokonano dezaktywacji Usługi. Jeżeli Użytkownik dokona dezaktywacji później niż na 48h przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego, oświadczenie Użytkownika może mieć skutek na koniec następnego Okresu Rozliczeniowego. Użytkownik otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z informacją o dezaktywacji Usługi (na nr MSISDN dla którego aktywowano tę Usługę).
  Dezaktywacji dostępu do Usługi można dokonać poprzez:
  a) wysłanie (z numeru MSISDN, dla którego aktywowano wcześniej dostęp do Usługi w ramach Oferty „Muza bez limitu”) bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8080 o treści „STOP MUZA”, co spowoduje dezaktywację Usługi w ramach Oferty „Muza bez limitu”; wysłanie (z numeru MSISDN, dla którego aktywowano wcześniej dostęp do Usługi w ramach Oferty „Pakiet MP3”) bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8080 o treści „STOP MP3”, co spowoduje dezaktywację Usługi w ramach Oferty „Pakiet MP3”; lub poprzez
  b) portal orange.pl (po zalogowaniu do serwisu www.orange.pl należy wybrać opcję „Usługi”, następnie „Przychodzący SMS/MMS (specjalny)”, a następnieusługę ”Muzyka Tu i Tam-Muza bez limitu” lub „Muzyka Tu i Tam – Pakiet MP3” (koszty połączenia urządzenia końcowego, za pośrednictwem którego Użytkownik korzystał będzie z serwisu orange.pl celem dezaktywacji Usługi, z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej go z jego dostawcą usług telekomunikacyjnych), lub poprzez
  c) Biuro Obsługi Klienta Orange Polska.: e-mail na adres bok@orange.pl lub połączenie na numer telefonu *100 z numerów MSISDN (numerów telefonów) w Mobilnej Sieci Orange (opłata z tytułu nawiązania połączenia z infolinią Biura Obsługi Klienta Orange Polska w wysokości zgodnej z obowiązującym danego Użytkownika cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Orange Polska w Mobilnej Sieci Orange); lub poprzez
  d) zakładkę „Moja Subskrypcja w ramach Konta Użytkownika w Usłudze. W tym celu w zakładce „Moja Subskrypcja” (będąc zalogowanym do Serwisu lub, odpowiednio, Aplikacji) należy kliknąć przycisk „dezaktywuj dostęp do usługi „Muzyka Tu i Tam-Muza bez limitu” lub „Muzyka Tu i Tam – Pakiet MP3” a następnie potwierdzić chęć dokonania dezaktywacji ww. dostępu poprzez kliknięcie przycisku „TAK”.

 2. Dezaktywacja Usługi łącznie dla Ofert „Muza bez limitu” oraz „Pakiet MP3” aktywowanych dla danego numeru MSISDN Użytkownika nastąpi również w momencie aktywacji przez Użytkownika (w odniesieniu do numeru MSISDN, dla którego aktywował wcześniej dostęp do Usługi) Blokady usług zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie dostępnym na www.orange.pl/shops.
 3. Dezaktywacja Usługi (niezależnie od Oferty) nie powoduje automatycznie likwidacji Konta Użytkownika w Usłudze. W związku z tym niezależnie od możliwości dezaktywacji w dowolnym momencie dostępu do Usługi, Użytkownik będzie miał również możliwość zlikwidowania w dowolnym momencie swojego Konta w Usłudze. W tym celu, po uprzednim zalogowaniu się do ww. Konta za pośrednictwem Serwisu, w zakładce „Konto” Użytkownik powinien kliknąć w link „Usuń moje konto”. Usunięcie Konta w Usłudze nie skutkuje automatyczną dezaktywacją Usługi (niezależnie od Oferty).

[Prawa własności intelektualnej]

 

 1. Utwory, a także darmowe (30 sekundowe) próbki Utworów, z których Użytkownik korzysta w ramach Usługi mogą być wykorzystane przez użytkownika wyłącznie do użytku prywatnego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystanie Utworów w sposób wykraczający poza zakres niniejszego przepisu wymaga zgody podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz praw pokrewnych, a jej brak może skutkować pociągnięciem użytkownika do odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Utworom udostępnionym w ramach Oferty „Pakiet MP3” nie ma dodatkowych zabezpieczeń technicznych. Utwory te mogą być kopiowane i wykorzystywane przez użytkownika na więcej niż jednym urządzeniu. Udostępnienie utworu osobom nie będącym osobami bliskimi, w tym umieszczenie utworu w Internecie w sposób zapewniający dostęp nieograniczonego kręgu odbiorców jest, zabronione.

W ramach korzystania z Oferty „Muza bez limitu” nie jest możliwe pobieranie Utworów i zapisywanie na Urządzeniu Końcowym Użytkownika (są zabezpieczone technicznie), oprócz przechowywania odtwarzanych Utworów w Trybie Offline w pamięci podręcznej urządzenia, na którym Użytkownik ma zainstalowaną Aplikację. Przełamanie zabezpieczeń technicznych oraz pobranie w taki sposób Utworu a także w konsekwencji udostępnienie utworu osobom niebędącym osobami bliskimi, w tym umieszczenie utworu w Internecie w sposób zapewniający dostęp nieograniczonego kręgu odbiorców jest, zabronione.

 1. Orange Polska informuje, że w przypadku korzystania z Usługi (w ramach Serwisu lub, odpowiednio, w ramach Aplikacji) za pośrednictwem Urządzenia Końcowego, do którego dostęp ma więcej niż jeden użytkownik, po każdorazowym zakończeniu korzystania z Usługi (w ramach Serwisu lub, odpowiednio, w ramach Aplikacji) zaleca się wylogowanie z Serwisu lub, odpowiednio, z Aplikacji. W przeciwnym wypadku do Usługi (w ramach Serwisu lub, odpowiednio, w ramach Aplikacji) za pośrednictwem Konta danego niewylogowanego Użytkownika w Usłudze mogą mieć dostęp inni użytkownicy tego urządzenia końcowego.

 

[Świadczenia dodatkowe w ramach Usługi]

 

 1. Po aktywacji przez Użytkownika dostępu do Usługi, na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie dla niego utworzone Konto w Usłudze (login i hasło do ww. Konta Użytkownik otrzyma w ramach zwrotnej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 7 pkt a) niniejszego paragrafu, potwierdzającej aktywację dostępu Użytkownika do Usługi). Do ww. Konta dla Użytkownika, korzystającego z Serwisu, przypisane zostaną informacje wymienione w niniejszym ustępie, z tym, że dobrowolne i w żaden sposób niewarunkujące korzystania z Usługi jest:
  • podanie ww. nicku/imienia lub nazwiska Użytkownika;
  • dodanie zdjęcia profilowego lub daty urodzenia Użytkownika;
  • wskazanie płci Użytkownika.

  Podanie ww. danych osobowych wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie ww. danej w postaci nicku/imienia Użytkownika przez Orange Polska w celu umożliwienia Użytkownikowi posługiwania się ww. daną (nickiem/imieniem) w ramach profilu Użytkownika w Usłudze (w ramach korzystania z Serwisu). Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne celem posługiwania się przez Użytkownika ww. daną w ramach Konta Użytkownika w Usłudze (w ramach korzystania z Serwisu). Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych i ich poprawiania.

  Informacje przypisane do ww. Konta w Serwisie:
  a) nick (nazwa)/imię Użytkownika, o ile Użytkownik poda ww. imię w momencie aktywacji dostępu do Usługi, w sposób opisany w ust. 5 pkt a) niniejszego paragrafu, lub podany ww. nick/imię w ustawieniach swojego Konta w Usłudze (w zakładce „Mój profil”) po uprzednim zalogowaniu do Serwisu; Uzupełnienie ww. danej nie będzie możliwe w ramach korzystania Użytkownika z Usługi za pośrednictwem Aplikacji.
  b) nazwisko Użytkownika o ile Użytkownik poda nazwisko w ustawieniach swojego Konta w Usłudze (w zakładce „Mój profil”) po uprzednim zalogowaniu do Serwisu; Uzupełnienie ww. danej nie będzie możliwe w ramach korzystania Użytkownika z Usługi za pośrednictwem Aplikacji.
  c) zdjęcie profilowe Użytkownika, pod warunkiem dodania („wgrania”) ww. zdjęcia przez Użytkownika za pośrednictwem ustawień Konta Użytkownika w Usłudze (w zakładce „Mój profil”) po uprzednim zalogowaniu do Serwisu; Uzupełnienie ww. danej nie będzie możliwe w ramach korzystania Użytkownika z Usługi za pośrednictwem Aplikacji. Zdjęcie pobrane przez Użytkownika z jego urządzenia końcowego, aby mogło zostać wykorzystane jako zdjęcie profilowe Użytkownika w Usłudze (w ramach korzystania z Serwisu), musi spełniać łącznie wszystkie następujące kryteria:

  • rozmiar 80x100 (pikseli) oraz
  • format .jpg lub .png lub .gif  d) informacja o ostatniej aktywności Użytkownika w Usłudze (informacja o ostatnio odtwarzanym utworze lub, odpowiednio, o utworze/albumie/artyście/playliście, którego użytkownik został fanem lub, odpowiednio, o ostatnio utworzonej playliście;
  e) Biblioteka muzyki Użytkownika, która obejmuje:

  Playlisty utworzone przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi, obejmujące utwory muzyczne dostępne w Usłudze;

  • informację o ulubionych albumach muzycznych Użytkownika (spośród albumów dostępnych w ramach Usługi), których Użytkownik został fanem na zasadach określonych w ust. 22 niniejszego paragrafu;
  • informację o ulubionych artystach Użytkownika (spośród artystów, których utwory muzyczne dostępne są w ramach Usługi), których Użytkownik został fanem na zasadach określonych w ust. 22 niniejszego paragrafu;
  • informację o ulubionych utworach muzycznych Użytkownika (spośród utworów muzycznych dostępnych w ramach Usługi), których Użytkownik został fanem na zasadach określonych w ust. 22 niniejszego paragrafu;
  • historię odtwarzania (w Ofercie „Muza bez limitu”) albo pobierania (w Ofercie „Pakiet MP3”) Utworów, która obejmuje listę 100 utworów muzycznych odtwarzanych ostatnio przez Użytkownika w ramach Usługi (zarówno w ramach Serwisu jak i w ramach Aplikacji);

  f) numerze MSISDN Użytkownika, dla którego aktywował dostęp do Usługi;
  g) adres e-mail Użytkownika, o ile Użytkownika poda ww. adres e-mail w Ustawieniach swojego Konta w Usłudze (w zakładce „Mój profil”) po uprzednim zalogowaniu do Serwisu (uzupełnienie ww. danej nie będzie możliwe w ramach korzystania Użytkownika z Usługi za pośrednictwem Aplikacji), celem otrzymywania powiadomień e-mail, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie ww. komunikatów na zasadach określonych w ust. 23 niniejszego paragrafu;
  h) lista Użytkowników Usługi obserwowanych przez danego Użytkownika na zasadach określonych w ust. 19 niniejszego paragrafu;
  i) lista Użytkowników Usługi obserwujących profil danego Użytkownika na zasadach określonych w ust. 19 niniejszego paragrafu;
  j) data urodzenia Użytkownika o ile Użytkownik poda ww. datę w ustawieniach swojego Konta w Usłudze (w zakładce „Mój profil”) po uprzednim zalogowaniu do Serwisu; Uzupełnienie ww. danej nie będzie możliwe w ramach korzystania Użytkownika z Usługi za pośrednictwem Aplikacji.
  k) płeć Użytkownika o ile Użytkownik wskaże płeć w ustawieniach swojego Konta w Usłudze (w zakładce „Mój profil”) po uprzednim zalogowaniu do Serwisu; Uzupełnienie ww. danej nie będzie możliwe w ramach korzystania Użytkownika z Usługi za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Użytkownik w dowolnym momencie (w ramach zakładki „Mój profil” dostępnej po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu) ma możliwość dokonywania zmiany/usuwania danych Konta Użytkownika w Usłudze, o których mowa w pkt a), b), c), g), j) i k) powyżej, jak również dokonać zmiany hasła dostępu do Konta Użytkownika w Usłudze. W dowolnym momencie, za pośrednictwem ustawień Konta Użytkownika w Usłudze (w zakładce „Konto”), po uprzednim zalogowaniu się do ww. Konta Użytkownika w Usłudze za pośrednictwem Serwisu), Użytkownik ma również możliwość usunięcia swojego Konta w Usłudze w sposób określony w ust. 13 niniejszego paragrafu.
 3. Dane Użytkownika, o których mowa w ust. 16 pkt. a-c oraz g-k) niniejszego paragrafu będą wyświetlane w Aplikacji. Dane, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu będą widoczne dla innych Użytkowników Usługi.Po pierwszym zalogowaniu się do Serwisu przez Użytkownika, Użytkownik będzie widoczny dla innych Użytkowników, jako użytkownik posługujący się wskazanym przez siebie nickiem (lub odpowiednio, imieniem lub nazwiskiem) wraz ze zdjęciem Użytkownika (o ile ww. zdjęcie zostanie dodane przez Użytkownika w ustawieniach jego Konta w Usłudze), jak również wraz z informacją o:

  a) aktualnie odtwarzanym utworze muzycznym w Usłudze (w ramach Serwisu (lub odpowiednio, w ramach Aplikacji) wraz z historią odtwarzania, o której mowa w ust. 16 pkt e) powyżej, oraz
  b) utworach muzycznych (spośród utworów muzycznych dostępnych w ramach Usługi)/artystach (spośród artystów, których utwory muzyczne dostępne są w ramach Usługi)/albumach muzycznych (spośród albumów dostępnych w ramach Usługi)/playlistach utworzonych przez danego Użytkownika lub innych Użytkowników w ramach Usługi, których Użytkownik został fanem na zasadach określonych w ust. 22 niniejszego paragrafu, oraz
  c) playlistach utworzonych przez danego Użytkownika w ramach korzystania z Usługi, oraz
  d) Użytkownikach Usługi obserwowanych przez danego Użytkownika na zasadach określonych w ust. 19 niniejszego paragrafu.

W dowolnym momencie, Użytkownik może wyłączyć jawność swojego profilu i udostępnianie informacji określonych powyżej poprzez zaznaczenie „checkboxa” z oświadczeniem w tym przedmiocie, w zakładce „Mój profil/Ustawienia powiadomień”) po uprzednim zalogowaniu się w Serwisie, co automatycznie spowoduje, iż jego profil stanie się niewidoczny dla innych Użytkowników Usługi (w tym wyłączona zostanie możliwość jego obserwowania przez innych Użytkowników i otrzymywania przez nich powiadomień o bieżących aktywnościach obserwowanego Użytkownika, o których mowa powyżej oraz powiadomień, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu). Rezygnacja z jawności profilu Użytkownika oznacza także wyłączenie możliwości przesyłania oraz otrzymywania komunikatów, o których mowa w ust. 20 poniżej.

W przypadku dokonania przez Użytkownika integracji jego Konta w Usłudze z jego Kontem w serwisie www.facebook.com, na zasadach określonych w ust. 21 niniejszego paragrafu, Użytkownik będzie widoczny dla innych Użytkowników Usługi jako Użytkownik posługujący się nickiem (imieniem i nazwiskiem) oraz zdjęciem, wykorzystywanymi przez niego w ramach jego Konta w serwisie www.facebook.com, wraz z informacjami, o których mowa w pkt a)-d) niniejszego ustępu powyżej.

 1. W ramach korzystania z Serwisu każdy Użytkownik może obserwować profile innych Użytkowników Usługi, chyba że zrezygnował z ujawniania swojego profilu. Możliwość obserwowania profili innych Użytkowników oznacza jednoczesną możliwość bycia obserwowanym przez innych Użytkowników na takich samych zasadach. Użytkownik „obserwujący” będzie otrzymywał notyfikacje (w postaci komunikatów wyświetlanych mu na stronie głównej Serwisu pod adresem orange.pl po zalogowaniu) o bieżących aktywnościach Użytkownika „obserwowanego”, czyli o:
 • aktualnie odtwarzanym przez niego utworze muzycznym w ramach Usługi, lub, odpowiednio,
 • utworach muzycznych (spośród utworów muzycznych dostępnych w ramach Usługi)/artystach (spośród artystów, których utwory muzyczne dostępne są w ramach Usługi)/albumach muzycznych (spośród albumów dostępnych w ramach Usługi)/playlistach utworzonych przez danego Użytkownika lub innych Użytkowników w ramach Usługi, których Użytkownik został fanem na zasadach określonych w ust. 22 niniejszego paragrafu lub, odpowiednio,
 • Użytkownikach Usługi, których „obserwowany” Użytkownik zaczął obserwować na zasadach określonych w niniejszym ustępie, lub, odpowiednio,
 • playlistach utworzonych przez danego Użytkownika,

chyba że dany obserwowany Użytkownik zrezygnował z ujawniania swojego profilu w Usłudze zgodnie z zasadami określonymi w ust. 18 powyżej. Rezygnacja z ujawniania swojego profilu oznacza wyłączenie możliwości obserwowania profili innych Użytkowników i bycia obserwowanym przez innych Użytkowników. Profil Użytkownika, który zrezygnował z ujawnienia swojego profilu w Usłudze dla innych Użytkowników Usługi, będzie niewidoczny dla innych Użytkowników Usługi (w tym wyłączona zostanie możliwość jego obserwowania przez innych Użytkowników i otrzymywania przez nich powiadomień, o których mowa powyżej oraz tych, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu).

W dowolnym momencie Użytkownik może zaprzestać obserwowania innego/innych określonych Użytkowników Usługi, na zasadach określonych w niniejszym ustępie, klikając przycisk „Nie obserwuj” umieszczony obok nicku/imienia lub nazwiska danego „obserwowanego” Użytkownika.

 1. Użytkownik, który nie zrezygnował z ujawniania swojego profilu na zasadach opisanych w ust. 18 powyżej, w ramach Serwisu ma możliwość komunikowania się z obserwowanymi przez siebie Użytkownikami Usługi, wysyłając do nich krótkie (liczące nie więcej niż 1500 znaków) wiadomości tekstowe za pośrednictwem Serwisu, klikając w ikonę „Wyślij wiadomość” umieszczoną obok nicku/imienia lub nazwiska danego obserwowanego Użytkownika (Użytkownicy, którzy nie uzupełnili swojego nicku będą widoczni pod nickiem „anonimowy”). Użytkownik, który zrezygnował z ujawniania swojego profilu, nie będzie mógł otrzymywać wiadomości wysłanych do niego przez innych Użytkowników Usługi (Użytkowników, którzy obserwują jego profil). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania oraz wysyłania komunikatów o których mowa w niniejszym ustępie – nie rezygnując z jawności swojego profilu - poprzez zaznaczenie „checkboxa” z oświadczenia w tym przedmiocie, w zakładce „Mój profil/Ustawienia powiadomień”).
 2. Użytkownik ma również możliwość zintegrowania swojego Konta Użytkownika w Usłudze ze swoim kontem w ramach serwisu www.facebook.com, celem udostępniania w postaci postów na tablicy Użytkownika w ramach jego konta w serwisie www.facebook.com informacji o poszczególnych aktywnościach Użytkownika podejmowanych przez niego w ramach Usługi, to jest o:
  a) „muzyce, której słucha”-aktualnie odtwarzanym utworze muzycznym (tytuł utworu i oznaczenie wykonawcy) w Usłudze (w ramach Serwisu lub, odpowiednio, w ramach Aplikacji), lub
  b) „muzyce, której został fanem”- utworach muzycznych (spośród utworów muzycznych dostępnych w ramach Usługi)/artystach (spośród artystów, których utwory muzyczne dostępne są w ramach Usługi)/albumach muzycznych (spośród albumów dostępnych w ramach Usługi)/playlistach (ich nazwach) utworzonych przez danego Użytkownika lub innych Użytkowników w ramach Usługi, których Użytkownik został fanem na zasadach określonych w ust. 22 niniejszego paragrafu, lub
  c) playlistach (ich nazwach nadanych przez Użytkownika) utworzonych przez danego Użytkownika w ramach Usługi;

W celu integracji Konta Użytkownik w Usłudze ze swoim kontem w ramach serwisu www.facebook.com powinien:

 • zalogować się do Serwisu za pośrednictwem swojego konta w serwisie facebook.com, zaznaczając pole „połącz z Facebookiem” i akceptując treść oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych, zarówno na stronie Serwisu jak i na stronie swojego profilu na www.facebook.com, akceptując udostępnianie swoich aktywności w Serwisie na stronie swojego profilu na www.facebook.com. Użytkownik, który nie będąc zalogowanym do Serwisu za pośrednictwem jego konta w serwisie www. facebook.com wskaże (poprzez zaznaczenie checkboxa obok danej kategorii aktywności w ramach Usługi, spośród tych wymienionych powyżej), którą spośród ww. aktywności Użytkownik chce dzielić się na swojej tablicy Użytkownika w ramach jego konta w serwisie www.facebook.com), a następnie kliknie w przycisk „Połącz z facebookiem”, zostanie poproszony o zalogowanie się do serwisu www.facebook.com (okno logowania do ww. serwisu wyświetli się automatycznie po kliknięciu w przycisk „Połącz z facebookiem”, o którym mowa powyżej), celem zakończenia procesu integracji jego Konta w Usłudze z kontem użytkownika w serwisie www.facebook.com ; lub
 • zalogować się do Aplikacji, następnie z poziomu Aplikacji zalogować się do serwisu. facebook.com oraz w ustawieniach Aplikacji zaznaczyć integrację z serwisem www.facebook.com

Integracja Konta Użytkownika w Usłudze ze swoim kontem w ramach serwisu www.facebook.com oznacza domyślne przekazywanie informacji o których mowa powyżej (lit. a-c) innym Użytkownikom. Po dokonaniu integracji Konta w Usłudze oraz w serwisie www.facebook.com, Użytkownik może w ustawieniach swojego Konta w Serwisie zakładce „Mój profil/ustawienia powiadomień” wskazać (poprzez zaznaczenie checkboxa obok danej kategorii aktywności w ramach Usługi, spośród tych wymienionych w niniejszym ust. powyżej w pkt a)-c)), którą spośród ww. aktywności Użytkownik nie chce dzielić się na swojej tablicy Użytkownika w ramach jego konta w serwisie www.facebook.com).

Po dokonaniu integracji Konta Użytkownika w Usłudze z jego kontem w serwisie www.facebook.com za pośrednictwem Serwisu w sposób opisany powyżej, za każdym razem, gdy Użytkownik (zalogowany uprzednio w Serwisie lub, odpowiednio, w Aplikacji za pośrednictwem swojego konta w serwisie www.facebook.com):

 • będzie odtwarzał jakiś utwór muzyczny w Usłudze (w ramach Serwisu lub odpowiednio, w ramach Aplikacji);
 • zostanie fanem utworu muzycznego (spośród utworów muzycznych dostępnych w ramach Usługi)/artysty (spośród artystów, których utwory muzyczne dostępne są w ramach Usługi)/albumu muzycznego (spośród albumów dostępnych w ramach Usługi)/ playlisty utworzonej przez danego Użytkownika lub innych Użytkowników w ramach Usługi, lub
 • utworzy playlistę w ramach Usługi,

informacja o danej, kilku lub wszystkich (w zależności od wyboru Użytkownika) aktywności/aktywnościach Użytkownika w Usłudze i na koncie w www.facebook.com zostanie automatycznie wyświetlona na tablicy Użytkownika w ramach jego konta w serwisie www.facebook.com

W przypadku dokonania integracji Konta Użytkownika w Usłudze ze swoim kontem w ramach serwisu www.facebook.com za pośrednictwem Aplikacji, informacja o wszystkich bieżących ww. aktywnościach Użytkownika w Usłudze (o których mowa w pkt a)-c) powyżej) wyświetlała się będzie na tablicy Użytkownika w ramach jego konta w serwisie www.facebook.com (aż do momentu wyłączenia przez Użytkownika w ustawieniach jego Konta w Usłudze, po uprzednim zalogowaniu do Aplikacji, publikacji aktywności Użytkownika w Usłudze w serwisie www.facebook.com. Użytkownik może również uniemożliwić publikację aktywności Użytkownika w Usłudze w serwisie www.facebook.com poprzez wybranie odpowiednich opcji dostępnych w serwisie www.facebook.com.

W przypadku dokonania przez Użytkownika integracji jego Konta w Usłudze z jego kontem w serwisie www.facebook.com, na zasadach określonych w niniejszym ustępie, Użytkownik, który nie wyłączył jawności swojego profilu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 18 powyżej, będzie widoczny dla innych Użytkowników Usługi jako Użytkownik posługujący się nickiem (imieniem i nazwiskiem) oraz zdjęciem, wykorzystywanymi przez niego w ramach jego konta w serwisie www.facebook.com, wraz z informacjami, o których mowa w pkt a)-d) ust. 18 niniejszego paragrafu.

W dowolnym momencie Użytkownik będzie miał możliwość rezygnacji z integracji swojego Konta w Usłudze ze swoim kontem w ramach serwisu www.facebook.com na zasadach określonych w niniejszym ustępie powyżej. W tym celu należy w ustawieniach Konta Użytkownika w Usłudze po uprzednim zalogowaniu w Serwisie lub, odpowiednio, w Aplikacji (w zakładce z ustawieniami Aplikacji) kliknąć w odpowiedni przycisk wyłączający integrację Konta w Usłudze z kontem w serwisie www.facebook.com (w przypadku Serwisu w zakładce „Mój profil” kliknąć w przycisk „dezintegruj moje Konto w Usłudze z moim kontem w serwisie www.facebook.com”). Niezależnie od powyższego, Użytkownik w ustawieniach Konta Użytkownika w Usłudze (w zakładce „Mój profil”) po uprzednim zalogowaniu do Serwisu może odznaczyć („odklikać”) zaznaczony uprzednio checkbox obok danej, kilku lub wszystkich wymienionych powyżej aktywności, wskazanych wcześniej jako ta/te, którą/którymi chce dzielić się na swojej tablicy Użytkownika w ramach swojego konta w serwisie www.facebook.com , co skutkować będzie zaprzestaniem wyświetlania na tablicy Użytkownika w ramach jego konta w serwisie www.facebook.com kolejnych postów o danej, kilku lub wszystkich (w zależności od wyboru Użytkownika) aktywnościach w ramach Usługi (wymienionych w pkt a)-c) powyżej).

Użytkownik, który dokonał integracji swojego Konta w Usłudze ze swoim kontem w ramach serwisu www.facebook.com, ma również możliwość udostępniania na tablicy Użytkownika w ramach jego konta w serwisie www.facebook.com postów zawierających link do 30 sekundowego fragmentu wybranego utworu muzycznego lub, odpowiednio, link do albumu (z 30 sekundowymi fragmentami utworów muzycznych składających się na dany album) dostępnego w Usłudze, tytuł wybranego utworu muzycznego i oznaczenie jego wykonawcy oraz widok okładki albumu zawierającego ww. utwór lub, odpowiednio, nazwę wybranego albumu oraz widok okładki tego albumu, spośród utworów muzycznych lub, odpowiednio, albumów dostępnych w Usłudze. Ww. post zawierał będzie również adres strony www Serwisu muza.orange.pl Dostęp do całości utworu/albumu (a nie tylko ww. 30 sekundowych fragmentów), do którego odsyłał będzie ww. link, możliwy będzie wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywny dostęp do Usługi w ramach Oferty „Muza bez limitu”.

W celu opublikowania ww. posta Użytkownik powinien zalogować się do Usługi w ramach Serwisu za pośrednictwem swojego konta w serwisie www.facebook.com a następnie kliknąć w przycisk „udostępnij link”, umieszczony obok danego utworu muzycznego dostępnego w Usłudze lub, odpowiednio, obok danego albumu muzycznego dostępnego w Usłudze, zaś w przypadku Aplikacji powinien zalogować się do Usługi przez Aplikację, zalogować się do serwisu www.facebook.com i wybrać odpowiedni przycisk wyświetlany w Aplikacji służący do udostępniania linku

 1. W ramach Usługi Użytkownik może zostać fanem:
 • danego utworu muzycznego dostępnego w Usłudze lub
 • danego artysty (spośród artystów, których utwory muzyczne dostępne są w ramach Usługi) lub
 • danego albumu (spośród albumów muzycznych dostępnych w ramach Usługi), lub
 • danej playlisty utworzonej przez danego Użytkownika lub innego Użytkownika w ramach Usługi (w przypadku playlist innych Uzytkowników Usługi- jedynie tych, którzy wyrazili zgodę na bycie obserwowanym na zasadach okreslonych w ust. 19 niniejszego paragrafu;

Aby zostać fanem danego utworu/artysty/albumu/playlisty, Użytkownik powinien kliknąć ikonę pomarańczowego serca umieszczoną obok danego utworu/artysty/albumu/playlisty.

 1. Użytkownik udostępniając swój adres e-mail – zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu - aktywuje wysyłkę komunikatów (przesyłanych drogą mailową na adres e-mail Użytkownika podany dobrowolnie przez Użytkownika w ustawieniach jego konta w Usłudze, w sposób opisany w ust. 16 niniejszego paragrafu) dotyczących:
  a) Użytkowników, którzy zaczęli obserwować jego profil na zasadach określonych w ust. 19 powyżej lub
  b) aktywnościach w Usłudze (wskazanych w ust. 19 powyżej) Użytkowników obserwowanych przez danego Użytkownika lub
  c) nowości w Usłudze (nowych funkcjonalności dostępnych w ramach Usługi, nowych albumów, utworów muzycznych lub wykonawców) (z zastrzeżeniem, iż wysyłki w ww. zakresie będą dokonywane nie częściej niż raz dziennie) lub
  d) nowych wiadomościach o których mowa w ust. 20 powyżej.

Aktywowanie wysyłki ww. komunikatów jest całkowicie dobrowolne. Celem aktywowania ww. wysyłek Użytkownik powinien w ustawieniach swojego Konta Użytkownika w Usłudze (w zakładce „Mój profil/Info w Profilu”) po uprzednim zalogowaniu w Serwisie, uzupełnić adres e-mail, na który chciałby otrzymywać ww. komunikaty. Aktywowanie wysyłki ww. komunikatów nie będzie możliwe za pośrednictwem Aplikacji. W dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania ww. komunikatów (poprzez odznaczenie określonej opcji w zakładce „Mój profil Ustawienia powiadomień”) po uprzednim zalogowaniu w Serwisie). Każdy Użytkownik będzie mógł dezaktywować wysyłkę wyłącznie jednego (dowolnie wybranego przez Użytkownika) rodzaju powiadomień, spośród tych wymienionych powyżej, dwóch z nich (dowolnie wybranych przez Użytkownika) lub wszystkich powiadomień, o których mowa powyżej w pkt a)-d).

 1. W ramach korzystania z Usługi za pomocą Aplikacji Użytkownik, za pomocą opcji „Tryb Offline” będzie mógł umieścić odtwarzane utwory muzyczne w pamięci podręcznej urządzenia mobilnego i uzyskiwać do nich później dostęp za pomocą Aplikacji bez konieczności ponownego pobierania ich z serwerów za pomocą połączenia internetowego. Kiedy skończy się okres dostępu Użytkownika do Usługi, wówczas utwory muzyczne w pamięci podręcznej urządzenia końcowego automatycznie przestaną być dostępne dla Użytkownika.

 

§ 3 Ceny i płatności

 

 1. Jeżeli Użytkownik nie dezaktywuje Usługi w sposób określony w § 2 ust. 11-13, przed upływem 30-dniowego Okresu Promocyjnego Dostępu (liczonego od dnia aktywacji Usługi) automatycznie rozpocznie się Płatna Subskrypcja bezpośrednio po upływie tego okresu. W sytuacji wskazanej w ust. 3 poniżej (ponowna aktywacja Usługi), a także w przypadku Oferty „Pakiet MP3”, Okres Subskrypcji rozpocznie się od razu od Płatnej Subskrypcji, z pominięciem Okresu Promocyjnego Dostępu. Rozpoczęcie Płatnej Subskrypcji jest równoznaczne z początkiem biegu pierwszego Okresu Rozliczeniowego. Płatna Subskrypcja będzie odnawiana automatycznie w 1-miesięcznych Okresach Rozliczeniowych następujących bezpośrednio po sobie. W przypadkach określonych w ust. 5 poniżej nie dojdzie do rozpoczęcia Okresu Płatnej Subskrypcji a także automatycznego przedłużenia na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 30-dniowy Okres Promocyjnego Dostępu kończy się po 30 dniach od jego rozpoczęcia (i o tej samej godzinie), natomiast Okres Rozliczeniowy kończy się tego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego (i o tej godzinie), który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi tego okresu, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Przykładowo:

 • jeżeli Okres Promocyjnego Dostępu rozpocznie się dnia 1 stycznia o godzinie 15.00, wówczas ten okres upłynie 31 stycznia o godzinie 15.00 i w tym czasie Orange Polska S.A. rozpocznie próby obciążenia Użytkownika za pierwszy Okres Rozliczeniowy;
 • jeżeli Okres Rozliczeniowy rozpocznie się w dniu 1 lipca o godzinie 15.00, wówczas kolejny Okres Rozliczeniowy (którego początek spowoduje obciążenie opłatą) rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 15.00, zaś w przypadku, gdy Okres Rozliczeniowy rozpocznie się w dniu 31 sierpnia o godzinie 15.00, wówczas kolejny, Okres Rozliczeniowy rozpocznie się 30 września o godzinie 15.00).

Rozpoczęcie Płatnej Subskrypcji oznacza, iż Użytkownik zostanie obciążony opłatą w wysokości 14,50 zł brutto lub wymieni 1450 Punktów PAYBACK w przypadku Oferty „Muza bez Limitu” oraz 6,15 zl brutto lub 615 punktów Payback w przypadku Oferty „Pakiet MP3” (niezależnie w ramach każdej z Ofert) na początku każdego rozpoczętego Okresu Rozliczeniowego (na zasadach wskazanych w ust. 2 poniżej i z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej), aż do momentu dezaktywacji Usługi. Na potwierdzenie rozpoczęcia Okresu Płatnej Subskrypcji Użytkownik otrzyma od Orange Polska bezpłatną wiadomość SMS na numer MSISDN z którego aktywował Usługę. Niemożność dostarczenia wiadomości SMS w przypadku wskazanym w ust. 4 nie powoduje niemożności naliczenia opłaty.

 1. Zapłata kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, następuje poprzez zadysponowanie (obciążenie karty prepaid opłatą) środków udostępnionych Orange Polska przez Użytkownika prepaid albo w przypadku Użytkownika postpaid lub mix, zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej następuje na podstawie faktury doręczonej Użytkownikowi przez Orange Polska, wystawionej po upływie każdego Okresu Rozliczeniowego, z 14-dniowym terminem płatności. Użytkownik będący członkiem programu PAYBACK ma także możliwość zapłaty za Usługę poprzez wymianę zgromadzonych przez siebie Punktów PAYBACK znajdujących się na koncie przypisanym do zarejestrowanej przez niego karty PAYBACK w liczbie o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Zmiana metody płatności „poprzez obciążenie karty prepaid opłatą lub poprzez zapłatę kwoty na podstawie faktury” na „wymianę Punktów PAYBACK” jest możliwa wyłącznie po dezaktywacji Usługi oraz jej ponownej aktywacji z wybraniem innej z dostępnych metod płatności. Zmiana „wymiany Punktów PAYBACK” na płatność „poprzez obciążenie karty prepaid opłatą lub poprzez zapłatę kwoty na podstawie faktury” jest możliwa wyłącznie po dezaktywacji Usługi i jej ponownej aktywacji z wybraniem innej z dostępnych metod płatności. .
 2. Z Okresu Promocyjnego Dostępu każdy z Użytkowników (definiowany za pośrednictwem danego numeru MSISDN) będzie mógł skorzystać tylko raz. Tym samym, w przypadku rezygnacji (nawet przed upływem Okresu Promocyjnego Dostępu) Użytkownika z dostępu do Usługi (w tym spowodowanej zmianą metody płatności), po ponownej aktywacji dostępu do Usługi Użytkownik (definiowany za pośrednictwem danego numeru MSISDN) od razu rozpocznie pierwszy Okres Rozliczeniowy w ramach Płatnej Subskrypcji, za który zostanie pobrana opłata wskazana w ust. 1 powyżej.
 3. Warunkiem otrzymania potwierdzenia w postaci wiadomości SMS o których mowa u ust.1 powyżej jest posiadanie włączonego telefonu i pozostawanie Użytkownika w zasięgu Mobilnej Sieci Orange (a w przypadku Użytkowników korzystających z usługi roamingu międzynarodowego, w ramach innej sieci, w której zasięgu Użytkownik pozostaje w momencie korzystania z usługi roamingu międzynarodowego, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu) w czasie przewidzianym dla momentu wysyłki wskazanego powyżej SMSa. W przypadku niespełnienia powyższych przesłanek Orange Polska niezwłocznie podejmie próbę ponownego dostarczenia wskazanych SMSów.
 4. Warunkiem rozpoczęcia Płatnej Subskrypcji a także automatycznego przedłużenia Usługi na następne Okresy Rozliczeniowe w przypadku osób korzystających z usług telekomunikacyjnych Orange Polska w ramach oferty na kartę (tzw. pre-paid) lub Mix (tj. Użytkownik prepaid lub mix) jest posiadanie odpowiedniej liczby środków na karcie lub Punktów PAYBACK na przypisanym do Karty PAYBACK Koncie PAYBACK (w wysokości odpowiadającej co najmniej wartości opłaty wskazanej w ust. 1 powyżej na początku każdego Okresu Rozliczeniowego). W przypadku braku odpowiedniej ilości środków i w związku z tym niemożności obciążenia karty prepaid wysokością opłaty lub braku odpowiedniej liczby Punktów PAYBACK zgromadzonych na przypisanym do Karty PAYBACK Koncie PAYBACK, Orange Polska może warunkowo udostępnić Usługę, podejmując próby obciążenia Użytkownika, w czasie trwania Okresu Rozliczeniowego. Brak możliwości obciążenia Użytkownika na koniec trwającego Okresu Rozliczeniowego spowoduje zawieszenie Usługi i brak jej automatycznego przedłużenia (bezpośrednio po upływie Okresu Rozliczeniowego) na kolejny Okres Rozliczeniowy. O zawieszeniu Usługi Orange Polska poinformuje Użytkownika poprzez przesłanie bezpłatnego SMSa. W ciągu trzech miesięcy od zawieszenia Usługi, Orange Polska będzie podejmować próby obciążenia Użytkownika. Brak możliwości obciążenia Użytkownika wysokością zaległej opłaty na koniec tego terminu spowoduje dezaktywację Usługi. W przypadku udanego obciążenia Użytkownika całością zaległej opłaty Orange Polska odwiesi Usługę oraz obciąży Użytkownika opłatą za nowy Okres Rozliczeniowy. W przypadku niedostatecznej ilości środków w następnym Okresie Rozliczeniowym po odwieszeniu Usługi stosuje się zasady określone w zdaniach poprzednich (warunkowe udostępnienie Usługi). Jeżeli w terminie przewidzianym dla obciążenia opłatą zgodnie z ust. 1 powyżej, Użytkownik osiągnął już w danym okresie rozliczeniowym (w odniesieniu do danego numeru MSISDN, dla którego aktywował Usługę) kwotę wydatków zadeklarowaną przez Użytkownika jako maksymalna kwota wydatków w ramach usług dla danego Okresu Rozliczeniowego, wówczas rozpoczęcie kolejnego Okresu Rozliczeniowego nie będzie możliwe a Usługa zostanie zawieszona. O zawieszeniu Usługi Orange Polska poinformuje Użytkownika poprzez przesłanie bezpłatnego SMS-a. W takim przypadku obciążenie Użytkownika opłatą będzie możliwe dopiero w kolejnym Okresie Rozliczeniowym, chyba że Użytkownik dokona wcześniej dezaktywacji dostępu do Usługi w sposób opisany w § 2 ust. 11 - 13 niniejszego Regulaminu lub w dalszym ciągu obciążenie nie będzie możliwe ze względu na osiągnięty limit wydatków. Maksymalny okres zawieszenia Usługi wynosić będzie 3 miesiące (od momentu zawieszenia) i jeżeli w tym czasie nie będzie możliwe obciążenie Użytkownika opłatą Usługa ulegnie dezaktywacji.
 5. Koszty połączenia urządzenia końcowego, za pośrednictwem którego Użytkownik korzystał będzie z Usługi w ramach Serwisu czy za pomocą Aplikacji, z siecią Internet obciążają Użytkownika stosownie do treści umowy łączącej go z jego dostawcą usług telekomunikacyjnych. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 7 niniejszego Regulaminu, w przypadku korzystania z Usługi w ramach Serwisu czy Aplikacji za pośrednictwem połączenia z siecią bezprzewodową Wi-Fi, transmisja danych, będąca wynikiem korzystania z Serwisu lub, odpowiednio, Aplikacji za pośrednictwem połączenia z daną siecią Wi-Fi, odbywa się na zasadach określonych w regulaminie (umowa z dostawcą internetowych) korzystania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi, z którą łączył się będzie Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu lub, odpowiednio, Aplikacji. Odtwarzanie Utworów dostępnych w ramach Oferty „Muza bez limitu” w postaci streamingu on-line oraz pobieranie (z Serwisu lub Aplikacji) i zapisywanie Utworów w Ofercie „Pakiet MP3” a także aktywacja Usługi (nie obejmuje pierwszego logowania do Serwisu lub Aplikacji Mobilnej), nie podlegają opłacie za transmisję danych o ile transmisja danych następuje poprzez Mobilną Sieć Orange.
 6. W przypadku Użytkowników korzystających z Usługi (w ramach Serwisu lub, odpowiednio, w ramach Aplikacji) w ramach usługi roamingu międzynarodowego, wysokość opłat ponoszonych w związku z korzystaniem z Usługi jest zgodna z cennikiem usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu (transmisji danych) sieci, w której zasięgu Użytkownik pozostawał będzie w momencie korzystania z usługi roamingu międzynarodowego.

 

§ 4 Odpowiedzialność

 

 1. Aby wszystkie funkcje Usługi (zarówno w ramach Serwisu jak i w ramach Aplikacji) działały poprawnie, Użytkownik musi posiadać kompatybilne urządzenie końcowe/terminal komórkowy/komputer, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownikowi zabrania się podejmowania w związku z korzystaniem z Usługi działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z korzystaniem z Usługi w celach niezgodnych z prawem.
 3. Użytkownik Usługi zobowiązany jest do:
  a) korzystania z Usługi (zarówno w ramach Serwisu jak i w ramach Aplikacji) w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym z poszanowaniem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i dóbr osobistych osób trzecich,
  b) niewykorzystywania Usługi oraz dostępu do Usługi do celów komercyjnych i politycznych,
  c) korzystania z wszelkich treści dostępnych w ramach Usługi jedynie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, określonego w niniejszym Regulaminie, w tym odtwarzania utworów muzycznych dostępnych w Usłudze w formie streamingu na urządzeniach stacjonarnych lub mobilnych (spełniających wymagania, o których mowa w niniejszym Regulaminie) za pośrednictwem Serwisu lub, odpowiednio, w ramach Aplikacji, przy użyciu odtwarzacza muzycznego dostepnego w ramach Usługi, co nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z ww. treści Usługi w zakresie uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.);
  d) niedostarczania w ramach Usługi (w tym w ramach Ustawień Konta Użytkownika w Usłudze czy wiadomości kierowanych do innych Użytkowników Usługi) treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich), w tym:
 • treści i symboli sprzecznych z prawem,
 • treści i symboli naruszających chronione prawem dobra osób trzecich lub Orange Polska, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste,
 • wyrażeń powszechnie uznanych za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, oraz treści naruszających dobre obyczaje,
 • treści obscenicznych lub pornograficznych,
 • treści i symboli propagujących przemoc lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,
 • treści naruszających zasady netykiety,
 • danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się w Usłudze z użyciem cudzych danych osobowych czy podanie w Ustawieniach Konta Użytkownika w Usłudze cudzych danych osobowych, w tym w celu podszywania się pod konkretną inną osobę),
 • materiałów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów i usług, w tym linków do komercyjnych lub konkurencyjnych stron internetowych,
 • materiałów, z których korzystanie przez innych Użytkowników lub Orange Polska może utrudnić lub uniemożliwić pracę innych programów wykorzystywanych przez tych Użytkowników lub Orange Polska, a w szczególności materiałów zawierających wirusy komputerowe lub tzw. trojany.
 1. Niezależnie od stworzenia zabezpieczeń połączenia ze stroną www Serwisu oraz komunikacji Aplikacji z serwerami Orange Polska zapewnionych przez Orange Polska, Orange Polska informuje, że środki techniczne używane do zabezpieczenia przez Orange Polska są zgodne z dobrą praktyką na rynku, lecz nie mogą gwarantować całkowitego bezpieczeństwa w związku ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznym charakterem Serwisu i Aplikacji, w przypadku np. ataku hackerów lub obecnością wirusów na urządzeniu końcowym/telefonie Użytkownika. Dlatego wskazane jest, aby Użytkownik korzystając z Serwisu lub, odpowiednio, Aplikacji zadbał także o ochronę własnych urządzeń, danych i oprogramowania, w tym przed zagrożeniem wirusowym.
 2. W razie powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie naruszenia zasad, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w tym w ust. 2 i 3 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt pod adresem e-mail: bok@orange.com.

 

§ 5 Warunki reklamacji

 

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi lub korzystaniem z Usługi, jak również reklamacje dotyczące niezgodności Usługi z niniejszym Regulaminem w zakresie obowiązków Orange Polska, Użytkownik może zgłaszać w formie pisemnej z dopiskiem "Muzyka Tu i Tam” na adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 lub w formie elektronicznej na adres: bok@orange.com, co nie pozbawia Użytkownika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Orange Polska rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny podany w reklamacji, lub drogą mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres e-mail podany w reklamacji, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W celu niezwłocznego zidentyfikowania problemu i rozpatrzenia reklamacji, reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, dokładny adres korespondencyjny (lub adres e-mail), numer MSISDN, przy użyciu którego Użytkownik korzystał z Usługi, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Postanowienia ust. 1-3 powyżej, w żaden sposób nie ograniczają uprawnień Użytkownika w zakresie możliwości składania reklamacji dotyczących usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Orange Polska przy okazji świadczenia Usługi, zgodnie z obowiązującym Użytkownika regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Orange Polska.
 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§ 6 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Usługi jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 (Orange Polska).
 2. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, ww. dane przetwarzane są przez Orange Polska wyłącznie w celu wykonania usług umożliwiających Użytkownikowi korzystanie z Usługi, dochodzenia roszczeń przez Orange Polska oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a w przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Z momentem połączenia się przez Użytkownika z Usługą poprzez Aplikację, Orange Polska będzie przetwarzała numer IMEI urządzenia końcowego, na którym Użytkownik zainstalował Aplikację w celu umożliwienia skutecznego działania zabezpieczeń technicznych dotyczących limitu urządzeń mobilnych z zainstalnowaną Aplikacją, o którym mowa w § 2 ust. 8
 4. Nick lub odpowiednio, imię lub, odpowiednio, nazwisko Użytkownika, lub, odpowiednio, zdjęcie profilowe Użytkownika, lub, odpowiednio, data urodzenia lub, odpowiednio informacja o płci Użytkownika będzie przetwarzany przez Orange Polska w celu umożliwienia Użytkownikowi posługiwania się ww. daną (nickiem/imieniem/nazwiskiem/zdjęciem profilowym/datą urodzenia/informacją o płci Użytkownika) w ramach korzystania z Usługi, w tym w ramach profilu Użytkownika w Usłudze (w ramach korzystania z Serwisu). Adres e-mail Użytkownika będzie przetwarzany przez Orange Polska wyłącznie w celu przesyłania przez Orange Polska, z częstotliwością określoną w § 2 ust. 23 niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem wiadomości na ww. adres e-mail, danego rodzaju powiadomień zamówionych przez Użytkownika (spośród powiadomień, o których mowa w § 2 ust. 23 niniejszego Regulaminu).
 5. Dane osobowe Użytkowników Usługi po ich wykorzystaniu w ww. celach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostaną niezwłocznie usunięte z systemu teleinformatycznego Orange Polska albo poddane anonimizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do skorzystania z Usługi (z wyjątkiem nicku, imienia, nazwiska, zdjęcia profilowego, daty urodzenia i płci Użytkownika oraz adresu e-mail Użytkownika, których podanie nie jest konieczne do skorzystania z Usługi). W przypadku nicku, imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci oraz zdjęcia profilowego Użytkownika ich podanie jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne celem posługiwania się przez Użytkownika ww. daną w ramach korzystania z Usługi, w tym w ramach Konta Użytkownika w Usłudze (w ramach korzystania z Serwisu). Podanie adresu e-mail Użytkownika jest całkowcie dobrowolne, ale niezbędne celem otrzymywania przez Użytkownika danego rodzaju komunikatów zamówionych przez Użytkownika, o których mowa w § 2 ust. 23 pkt a)-c). Użytkownicy mają prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania.
 6. Serwer, z którym Użytkownik będzie się łączyć w celu korzystania z Serwisu oraz Aplikacji będzie utrzymywany technicznie przez spółkę pod firmą Internetq SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321310, o kapitale zakładowym w wysokości 1 010 000,00 zł, NIP 1070012782 (zwanej dalej „Internetq”). W związku z tym Orange Polska powierza przetwarzanie danych Użytkownika, w tym danych, o których mowa w § 2 ust. 16 niniejszego Regulaminu spółce Internetq, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Usługi, w tym wykonania czynności związanych z hostingiem Serwisu oraz działaniem Aplikacji, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi (w tym Serwisu oraz Aplikacji). Przekazanie danych Użytkownika spółce Internetq w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa wyżej, następuje z momentem aktywacji przez danego Użytkownika dostępu do Usługi, jak również łączenia się przez Użytkownika z Serwisem (po uprzednim aktywowaniu dostępu do Usługi) oraz z Aplikacją.
 7. W przypadku uzyskania przez Orange Polska wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub z obowiązującymi przepisami prawa, Orange Polska informuje, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, na zasadach określonych przepisami prawa.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Orange Polska oraz na stronie www
  pod adresem muza.orange.pl.
 2. Orange Polska jest stroną kodeksów dobrych praktyk. Kodeksy, których stroną jest Orange Polska, dostępne są na stronie internetowej www.orange.pl.
 3. Orange Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a) jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Orange Polska.

Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom, w tym na stronie www Serwisu muza.orange.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wprowadzone do Regulaminu zmiany pozostają bez wpływu na trwający Okres Rozliczeniowy, co oznacza, iż:
a) termin na zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem wynosi 14 dni od daty jego udostępnienia Użytkownikowi – także w przypadku gdyby okres pozostały do końca Okresu Rozliczeniowego był krótszy;
b) upływ 14 dniowego terminu w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego nie powoduje jego przerwania ani zmiany warunków świadczenia Usługi - zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać dopiero po zakończeniu tego Okresu Rozliczeniowego.

Po wejściu w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik będzie od nowego Okresu Rozliczeniowego (z zastrzeżeniem powyższych postanowień) korzystał z Usługi w oparciu o postanowienia zmienionego Regulaminu do czasu jej dezaktywacji przez Użytkownika.

 1. W przypadku konieczności zakończenia świadczenia Usługi przez Orange Polska z powodu utraty praw do treści oferowanych w ramach Usługi lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, Orange Polska zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi z zachowaniem 45-dniowego okresu wypowiedzenia, co nie zwalnia jej z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku ze świadczeniem Usługi do chwili zakończenia świadczenia Usługi. O zakończeniu świadczenia Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, dla którego aktywowano dostęp do Usługi, z zachowaniem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Informacja o zakończeniu świadczenia Usługi zostanie opublikowana również na stronie www Serwisu pod adresem muza.orange.pl co najmniej na 45 dni przed zakończeniem świadczenia Usługi.
 2. Użytkownik, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego i zawarł, zgodnie z niniejszym Regulaminem, umowę o świadczenie przez Orange Polska Usługi na jego rzecz, może w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby odstąpić od umowy, konsument powinien złożyć Orange Polska oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie przez Orange Polska Usługi na rzecz Użytkownika będącego konsumentem, umowę tę uważa się za niezawartą, zaś Orange Polska zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Orange Polska o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie przez Orange Polska Usługi (polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zatem jeśli w toku zawierania umowy o świadczenie Usługi, konsument wyrazi zgodę na uzyskanie dostępu do Utworów natychmiast po zawarciu tej umowy, przyjmując jednocześnie do wiadomości, iż natychmiastowe skorzystanie z Utworu oznacza utratę prawa do odstąpienia od wskazanej umowy z Orange Polska, a następnie rozpocznie korzystanie z Usługi, to utraci prawo odstąpienia od umowy.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2015 roku.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu usługi „Muzyka Tu i Tam”

dla użytkowników aktywujących dostęp do ww. usługi począwszy od dnia 25 maja 2015 roku włącznie

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 • Adres: Orange Polska Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice, e-mail: bok@orange.com.
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/ o świadczenie następującej usługi (*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin promocji „Punkty PAYBACK za aktywację usługi Muzyka Tu i Tam.”

 1.  Postanowienia ogólne
  1.1 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania promocyjnych punktów PAYBACK (dalej „Promocja”) w Programie lojalnościowym PAYBACK (dalej „Program lojalnościowy” lub „Program PAYBACK”) w zamian za korzystanie z wybranych usług świadczonych przez partnera Programu PAYBACK – Orange Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, NIP 526-02-50-995. REGON 012100784, (dalej „Orange”).
  1.2 Program PAYBACK jest organizowany i zarządzany przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290350,NIP. 0000290350, REGON 141088936. telefon: 801044440, mail: kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na payback.pl (dalej „Loyalty Partner”).
  1.3 Warunki uczestnictwa w Programie PAYBACK określa odrębny regulamin Loyalty Partner (dalej „Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK”). Ogólne zasady zbierania punktów PAYBACK w zamian za korzystanie z usług świadczonych przez Orange określa odrębny regulamin Orange (dalej „Regulamin Orange”). We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Warunków Uczestnictwa w Programie PAYBACK i Regulaminu Orange.
  • Promocja organizowana jest od dnia 25.05.2015 do dnia 31.12.2015 (dalej „Okres Promocji”).

 

 1.  Warunki udziału w Promocji
  2.1
  Uczestnikom, którzy w okresie promocji określonym w punkcie 1.4. na zasadach określonych w punkcie 2.4. aktywują dostęp do usługi Muzyka Tu i Tam w opcji Muza bez Limitu lub dostęp do usługi Muzyka Tu i Tam w opcji Pakiet MP3 zgodnie z Regulaminem „Usługi Muzyka Tu i Tam” znajdującym się na http://muza.orange.pl (dalej: Regulamin Usługi) i zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji będą przyznawane jednorazowo promocyjne punkty PAYBACK.
  2.2 Zgodnie z Regulaminem Usługi, Muzyka Tu i Tam jest usługą dostępną za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem muza.orange.pl lub za pośrednictwem aplikacji „Muzyka Tu i Tam” na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) z systemem operacyjnym Android, Windows lub iOS.
  2.3 Za pośrednictwem Usługi Muzyka Tu i Tam Użytkownik może uzyskać dostęp do następujących rodzajów ofert :Pakiet MP3,Muza bez Limitu,
  2.4 Warunkiem otrzymania promocyjnych punktów PAYBACK od Orange jest:
  2.4.1 Posiadanie Karty PAYBACK umożliwiającej zbieranie punktów PAYBACK zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w Programie PAYBACK.
  2.4.2 Aktywacja karty PAYBACK w Orange zgodnie z warunkami Regulaminu Orange dla uczestników Programu PAYBACK w Okresie Promocji oraz podanie danych karty PAYBACK podczas aktywowania dostępu do usługi Muza bez Limitu. Ponadto, aktywowanie jednej z dwóch poniższych ofert:     2.4.2.1 Aktywowanie oferty Muza bez Limitu w usłudze Muzyka Tu i Tam w okresie promocji zgodnie z Regulaminem Usługi lub
  2.4.2.2 Aktywowanie oferty Pakiet MP3 w usłudze Muzyka Tu i Tam w okresie promocji zgodnie z Regulaminem Usługi.
  2.5 Aktywacji jednej z dwóch ofert (Muza bez Limitu, Pakiet MP3) w usłudze Muzyka Tu i Tam należy dokonać poprzez :
  2.5.1 Rejestrację na stronie muza.orange.pl.
  2.5.2 Zainstalowanie aplikacji Muzyka Tu i Tam w odpowiednim markecie (Google Play, Windows Phone, Apps Store iOS) oraz aktywowanie jednej z dwóch dostępnych ofert (Muza bez Limitu, Pakiet MP3).
  2.6 Dla danego MSiSDN naliczenie promocyjnym punktów PAYBACK za aktywację usługi Muzyka Tu i Tam możliwe jest tylko jeden raz w Okresie Promocji dla oferty Muza bez Limitu i tylko jeden raz w Okresie Promocji dla oferty Pakiet MP3. W przypadku rezygnacji z danej oferty w Okresie Promocji i aktywowania jej na nowo w Okresie Promocji na tym samym MSiSDN, punkty promocyjne nie zostaną naliczone po raz drugi.
  2.7 Jeden klient może być użytkownikiem oferty Muza bez Limitu oraz oferty Pakiet MP3 (w tym samym lub w różnym czasie). W przypadku aktywacji każdej z wymienionych ofert w Okresie Promocji, klient jest uprawniony do otrzymania punktów promocyjnych za aktywację każdej z tych ofert.
  2.8 Uczestnik otrzyma:
  2.8.1 Za aktywację oferty Muza bez Limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – 100 promocyjnych punktów PAYBACK.
  2.8.2 Za aktywację oferta Pakiet MP3 w ramach usługi Muzyka Tu i Tam zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – 50 promocyjnych punktów PAYBACK.
  2.9 Promocyjne punkty PAYBACK zostaną przyznane w terminie do 14 dni roboczych od daty aktywacji danej oferty w ramach usługi Muzyka Tu i Tam, zwykle w terminie 1-2 dni roboczych.
  2.10 W promocji mogą wziąć udział wyłącznie Abonenci sieci Orange, będący osobami fizycznymi, które korzystają z usług Orange w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  2.11 Mobilna Sieć Orange oznacza sieć pod nazwą „Orange” w Polsce, której operatorem jest Orange. Pojęcie sieci Orange nie obejmuje sieci telefonii ruchomej przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa - Centertel sp. z o.o. (operatorzy wirtualni).

 

 1.  Postanowienia końcowe
  3.1
  Wszelkie reklamacje związane z Promocją winny być zgłaszane przez uczestników zgodnie z Regulaminem Orange dostępnym na www.orange.pl. Uczestnik ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  3.2 Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Orange Polska oraz na stronach orange.pl i www.muza.orange.pl.
  3.3 Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2015 r.

 

Regulamin konkursu „Aktywuj usługę Muzyka Tu i Tam i wygraj telefon ”.

 

1. Organizatorem konkursu „Aktywuj usługę Muzyka Tu i Tam i wygraj telefon” (zwanego dalej „Konkursem”) jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym w wysokości 3 937 072 437,00 zł (wpłaconym w całości), NIP 526-025-09-95, REGON: 012100784, zwana dalej: „Orange Polska” lub „Organizatorem”.

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail: bok@orange.com, numer kontaktowy: *100 (z telefonów w Mobilnej Sieci Orange) lub numer 510100100 (w Polsce - z telefonu komórkowego w sieci innego operatora niż Orange Polska lub z telefonu stacjonarnego - oraz z zagranicy).. Opłata za połączenia z ww. numerami jest zgodna z obowiązującym danego Użytkownika cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych, odpowiednio, przez Orange Polska w Mobilnej Sieci Orange lub innego operatora, z których to usług Użytkownik korzystał będzie w momencie wykonywania ww. połączenia.

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

4. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 24 czerwca 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 05 lipca 2015 r. („Okres Trwania Konkursu”).

5. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

a. Usługa: usługa Muzyka Tu i Tam, świadczona przez Orange Polska, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści muzycznych w ramach jednej z ofert: Oferta Muza bez limitu lub Oferta Pakiet MP3, zgodnie z aktualnym Regulaminem usługi „Muzyka Tu i Tam” (zwanym dalej „Regulaminem Usługi”), dostępnym za pośrednictwem strony internetowej pod adresem muza.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska.

b. Oferta Muza bez Limitu: jedna z dwóch ofert dostępnych w usłudze Muzyka Tu i Tam, polegająca na umożliwieniu użytkownikowi nielimitowanego odsłuchiwania nagrań muzycznych w okresie miesięcznej auto-odnawialnej subskrypcji w cenie 14,50 zł lub w ramach wymiany zebranych przez Użytkownika 1 450 punktów PAYBACK (w przypadku wybrania możliwości wymiany punktów PAYBACK na wybraną ofertę).

c. Oferta Pakiet MP3: jedna z dwóch ofert dostępnych w usłudze Muzyka Tu i Tam, polegająca na umożliwieniu użytkownikowi pobrania 10 nagrań muzycznych w okresie miesięcznej auto-odnawialnej subskrypcji w cenie 6,15 zł lub w ramach wymiany zebranych przez Użytkownika 615 punktów PAYBACK (w przypadku wybrania możliwości wymiany punktów PAYBACK na wybraną ofertę).

d. Konkurs „Aktywuj usługę Muzyka Tu i Tam i wygraj telefon”: konkurs przeprowadzany przez Organizatora w komunikacji programu PAYBACK prowadzonego przez Loyalty Partner Polska sp. z o.o., którego Organizator jest partnerem, tj. w aplikacji mobilnej, na stronie www, poprzez e-mailing, komunikację sms i inne, a także przeprowadzany w komunikacji Orange Polska, w Okresie Trwania Konkursu, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem („Konkurs”).

e. Abonent Mobilnej Sieci Orange: abonent Mobilnej Sieci Orange, który spełnia  wymogi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a) i b) regulaminu Usługi, niezbędne w celu skorzystania z Usługi, czyli:

- jest pełnoletnim abonentem Mobilnej Sieci Orange (jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, którą  zawarł z Orange Polska (albo ze spółką „Polska Telefonia Komórkowa- Centertel” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Orange Polska jest następcą prawnym w trybie określonym w art. 494 ustawy z dnia 15 września 2000 r.-Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)), na podstawie której jest posiadaczem aktywnej karty SIM w Mobilnej Sieci Orange), z wyłączeniem abonentów Mobilnej Sieci Orange prowadzących działalność gospodarczą i umożliwiających w ramach tej działalności zbiorowy odbiór treści muzycznych dla grup osób (takich jak puby, hotele, kina, supermarkety itp.), oraz

- dla numeru MSISDN (numeru telefonu), przy użyciu którego abonent korzystał będzie z Usługi, nie ma aktywnej Blokady wszystkich usług Premium (usług o podwyższonej opłacie) lub Blokady SMS MT- blokady przychodzących SMS-ów Specjalnych otrzymywanych przez abonenta, z tytułu otrzymania których abonent byłby obciążany opłatą;

f. Użytkownik: Abonent Mobilnej Sieci Orange, będący użytkownikiem Usługi;

g. Mobilna Sieć Orange: ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, której operatorem jest Orange Polska. W rozumieniu niniejszego Regulaminu „Mobilna Sieć Orange” nie obejmuje przesyłania sygnałów od i do abonentów tzw. wirtualnych operatorów telefonii komórkowej (MVNO), którzy to operatorzy świadczą usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Orange Polska.

6. Z zastrzeżeniem postanowień punktu następnego, Uczestnikami (dalej jako „Uczestnik”) Konkursu mogą być   Abonenci Mobilnej Sieci Orange spełniający wymogi niezbędne w celu skorzystania z Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a), b), c) regulaminu Usługi (dostępnego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem muza.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska), którzy:

a. w Okresie Trwania Konkursu aktywują dostęp do Usługi w jednej z ofert (Oferta Muza bez Limitu, Oferta Pakiet MP3) zgodnie z regulaminem Usługi

oraz

b. do dnia 8 lipca 2015 r. nie dokonają dezaktywacji oferty Usługi (aktywowanej zgodnie z pkt a. powyżej).

7. W Konkursie nie będą mogli wziąć udziału Abonenci Mobilnej Sieci Orange uprawnieni do skorzystania z promocji  „Muzyka Tu i Tam dla abonentów planów taryfowych Smart Plan Multi II Max” zgodnie z Regulaminem promocji „Muzyka Tu i Tam dla abonentów planów taryfowych Smart Plan Multi II Max”, dostępnym w siedzibie Orange Polska oraz za pośrednictwem strony www pod adresem muza.orange.pl, mogący skorzystać z dostępu do Usługi w ofercie „Muza bez limitu” na warunkach promocji określonych w ww. Regulaminie promocji „Muzyka Tu i Tam dla abonentów planów taryfowych Smart Plan Multi II Max”.

8. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że Konkursie mają prawo uczestniczyć Abonenci Mobilnej Sieci Orange, którzy przed rozpoczęciem Okresu Trwania Konkursu posiadali aktywną jedną z ofert Usługi (Oferta Muza bez Limitu, Oferta Pakiet MP3), a w Okresie Trwania Konkursu aktywują drugą (dotychczas nieaktywną) ofertę Usługi.

9. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji dokonanej przez Organizatora okaże się, że Uczestnik nie spełniał wymogów udziału w Konkursie w momencie przystąpienia do Konkursu lub w terminie wskazanym w pkt 6b powyżej dezaktywował ofertę Usługi (aktywowaną zgodnie z pkt 6a powyżej), Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu, a jego praca konkursowa nie zostanie uwzględniona w Konkursie.

 

Przebieg Konkursu

10. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w Okresie Trwania Konkursu:

a. Zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Usługi;

b. Aktywować się jako użytkownik Usługi Muzyka Tu i Tam (w Ofercie Muza bez Limitu lub w Ofercie Pakiet MP3) w sposób wynikający z Regulaminu Usługi (tj. poprzez stronę www lub poprzez aplikację Muzyka Tu i Tam na urządzenia mobilne) oraz zgodnie z postanowieniami pkt 6.-8. niniejszego Regulaminu;

c. Wysłać bezpłatny sms pod numer 8008 z odpowiedzią na pytanie „Jaki jest Twój ulubiony wykonawca muzyczny i dlaczego?”. Długość odpowiedzi jest dowolna, ale Organizator sugeruje, by nie przekraczała 160 znaków; dłuższe wiadomości mogą zostać niepoprawnie zapisane przez system teleinformatyczny Organizatora, ale nie wpływają na skuteczność zgłoszenia się do konkursu. Uczestnik otrzyma zwrotny sms potwierdzający zgłoszenie do Konkursu.

11. Przesyłając odpowiedź na pytanie wskazane w ust. 10c powyżej, Uczestnik gwarantuje, iż posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do treści przesłanej odpowiedzi, a także, iż przesłana przez niego odpowiedź nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora lub osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. Treść odpowiedzi nie powinna także zawierać słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne oraz wszelkich innych treści mogących zostać uznane za treści o charakterze bezprawnym.

12. Uczestnik może udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe zgodnie z ust. 10 c powyżej najwyżej dwukrotnie - raz w związku z aktywowaniem w Okresie Trwania Konkursu Oferty Muza bez Limitu i raz w związku z aktywowaniem w Okresie Trwania Konkursu Oferty Pakiet MP3, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zgłoszenia do Konkursu i z tym zastrzeżeniem, iż można zostać laureatem Konkursu tylko raz (otrzymać tylko jedną nagrodę), niezależnie od liczby wysłanych smsów. 

13. Spośród przesłanych odpowiedzi zostanie wybranych sześć najciekawszych. Laureatów wyłoni komisja konkursowa w składzie trzyosobowym do dnia 08 lipca 2015 r.

14. Uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce („Laureat Nagrody Głównej”) zostanie jednym smartfonem Sony Xperia Z3+ o wartości 3 000 zł (dalej jako „Nagroda Główna”). Pięciu pozostałych laureatów („Laureaci Nagrody Dodatkowej”) otrzyma po jednej nagrodzie dodatkowej w postaci  3-miesięcznego darmowego dostępu do Oferty Muza bez Limitu o wartości 46,50 zł (dalej jako „Nagrody Dodatkowe”). Laureaci Konkursu otrzymają także dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości – odpowiednio – 11,11% wartości Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej (w zaokrągleniu do pełnego złotego).

15. Organizator Konkursu podejmie próbę kontaktu z Laureatem Nagrody Głównej na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie. Przez próbę kontaktu rozumie się wybranie numeru laureata i odczekanie do 4-go sygnału; w przypadku braku odpowiedzi, a także w przypadku włączenia się poczty głosowej lub informacji o niedostępności abonenta, uznaje się, że próba kontaktu została zrealizowana. Próby będą podejmowane trzykrotnie od dnia 9 lipca 2015 r. do dnia 13 lipca 2015 r., jednak nie częściej niż co 6 godzin. W przypadku braku nawiązania kontaktu w sposób opisany powyżej dana osoba zostaje skreślona z listy laureatów, a Organizator na tych samych zasadach podejmie próbę kontaktu z osobami, których prace uzyskały kolejną ocenę. Do 15 lipca 2015 r. zostanie zamknięta lista laureatów Konkursu.

16. Nagroda Główna zostanie wysłana pocztą kurierską do dnia 17 lipca 2015 r. na adres podany przez Laureata Nagrody Głównej w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w punkcie poprzedzającym. Koszty wysyłki ponosi Organizator.

17. Nagrody Dodatkowe zostaną wydane Laureatom Nagród Dodatkowych do dnia 17 lipca 2015 r. przez sms na MSiSDN (numer telefonu), z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu.  

18. Laureaci nie mają możliwości wymiany nagród na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę.

19. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że, warunkiem udziału w Konkursie nie jest posiadanie karty PAYBACK, ani aktywowanie usługi „Muzyka Tu i Tam” poprzez wymianę zgromadzonych przez Użytkownika punktów PAYBACK, ani podanie danych posiadanej przez Użytkownika karty PAYBACK.

 

Procedura Reklamacyjna

15. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora do dnia 7 sierpnia 2015 r. w formie wiadomości e-mail  na adres: orange@akazoo.com lub listownie na adres: Internetq Polska Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia reklamacji wiadomość e-mail powinna być zatytułowana „Reklamacja Konkursu MTiT + telefon”, a list powinien być opatrzony dopiskiem: „Reklamacja konkursu MTiT + telefon ”

16. Reklamacja, powinna zawierać dane kontaktowe Uczestnika oraz opis i powód reklamacji.

17. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

18.   Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji wyczerpuje tryb reklamacyjny przewidziany niniejszym Regulaminem, co w żaden sposób nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze sądowej. Uczestnik ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

19. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi mogą być zgłaszana na zasadach określonych w Regulaminie Usługi.

 

Postanowienia końcowe

20. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Organizator jako płatnik podatku potrąci z wartości nagrody 10% ryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (odpowiadający wartości dodatkowej nagrody pieniężnej) i przekaże go na konto właściwego urzędu skarbowego.

21. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w bazie danych osobowych klientów Organizatora dla celów niniejszego Konkursu – przeprowadzenia Konkursu, wysłania nagród, a w przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych oraz prawo ich poprawiania.

21. W zakresie świadczenia Usługi, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, zastosowanie ma regulamin Usługi (Regulamin usługi „Muzyka Tu i Tam”, dostępny w siedzibie Orange Polska i na stronie internetowej pod adresem muza.orange.pl), a w zakresie nim nieuregulowanym – obowiązujący Abonenta Mobilnej Sieci Orange regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange przez spółkę pod firmą Orange Polska S.A.

22. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Orange Polska oraz na stronie www pod adresem muza.orange.pl.

23. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2015 r. włącznie.

 

Proszę czekać. Ładuje ...
Alert Muzyczny